Projekti, geodezija, nadzor

  

 

PROJEKTNI ODJEL  

obavlja poslove izrade projekata , tehničke dokumentacije i geodetske poslove.    

U svom osnovnom sastavu jedinica za izradu tehničke dokumentacije ima grupu geodetskih stručnjaka koji se bave ovim poslovima:    

projektiranje, geodezija, nadzor

 

  

 • snimanje situacija i izrada  posebnih geodetskih podloga
 • geodetski poslovi u graditeljstvu
 • iskolčenje građevina, kontrola i nadzor
 • snimanje vodnih tokova (rijeke, jezera i dr.)
 • kontrola deformacija (stabilnosti) hidrotehničkih objekata (brana, nasipa)
 • izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • poslovi stručnog nadzora
 • izrada geodetskih elaborata za rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Pri obradi prikupljenih materijala danas se služimo računalima, a pri matenatičkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju postavke i metode matematičke statistike, teorije pogrešaka i računa izjednačenja. Prikupljeni podaci dalje se obrađuju i postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava. Poduzeće Brodska posavina d.d. bavi se nekim od grana geodezije od kojih su najkorištenije: praktična geodezija, upravljanje prostornim informacijama, satelitska geodezija i hidrografska izmjera.    

Grupa projektanata (hidrotehničkih stručnjaka) koji na osnovi snimljenih i zatečenih geodetskih podloga, projektiraju hidrotehničke  građevine i objekte niskogradnje:    

 • regulacijske i zaštitne građevine (nasipi, obaloutvrde, pera i dr.)
 • složeniji hidrotehnički objekti (retencije, akumulacije, vodne stube, brzotoci)
 • umjetna korita vodotoka, građevine za zaštitu od erozija i bujica,hidrološko-hidrauličke obrade slivova i vodotoka
 • pločasti i cijevni propusti, vodne građevine za melioracijsku odvodnju, kanalizacija manjih naselja
 • elaborati za eksploataciju šljunka i pijeska
 • idejne projekte ,ishođenje lokacijskih dozvola, glavne i izvedbene projekte
 • projektantski nadzor

    

projektanti i geodeti

 

BRODSKA POSAVINA d.d. od dana 05. lipnja 2009. godine, u postupku rješavanja zahtjeva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova projektiranja vodnih građevina podnesenog po obavljanju javnog poziva, a radi utvrđivanja posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama – projektiranje vodnih građevina (dokazni dio certifikacijskog postupka propisan člankom 20. stavkom 1. podtočkama 2. i 3. pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (“NN”, broj: 43/08), ishodovala je licencu – posebne uvjete za obavljanje poslova projektiranja vodnih građevina.