Djelatnosti

Glavne djelatnosti su prema popisu iz sudskog registra, tvrtka Brodska Posavina d.d. obavlja ove poslove:

 • Vađenje šljunka i pijeska;
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme  s rukovoditeljem;
 • Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima;
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata (tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje);
 • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda uređenje vodotoka i drugih voda – (regulacijski radovi);
 • Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća,sanitarne i slične djelatnosti;
 • Tehničko ispitivanje i analiza (mjerenje u vezi s čistoćom vode, analiza mogućeg onečišćenja otpadnih voda);
 • Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih i geodetskih radova;
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice;
 • Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata;
 • Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije;
 • Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta i nekretnina;
 • Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova;
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevina, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka);
 • Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt;
 • Iskolčenje građevina;
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • Geodetski radovi u komasacijama;
 • Poslovi stručnog nadzora nad radovima izrade elaborata katastra vodova, geodetskih podloga za prostorno planiranje i građevinsko projektiranje, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, te s njim povezano tehničko savjetovanje (projektiranje objekata, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektima niskogradnje, hidrogradnje i prijevoza).