Povijest tvrtke

Brodska Posavina d.d.  iz Slavonskoga Broda, naslijeđe je dugogodišnjeg rada niza generacija hidrotehničara koji od daleke 1919. godine djeluju i stva-raju na ovim prostorima Slavonske Posavine. Društvo je pravni slijednik brojnih vodnogospodarskih subjekata koji donosi kvalitetne promjene u načinu i uvjetima organiziranja specifičnih poslova. To je nastavak kontinuiteta hidrotehničke tradicije, što proizlazi iz poznavanja same strukture prirode i procesa u njoj koji je nužan uvjet za dobro gospodarenje vodama.

Na ušću Ukrine 21. 8. 1924.

Razdoblje od 1919. – 1945.
To je razdoblje od samoga osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije nazvane Kraljevina Jugoslavija, pa sve do svibnja i kraja II. svjetskoga rata. »Za Hrvatsku i Slavoniju vrijedi zakon o vodnom pravu od 31. decembra 1891. zajedno sa provedbenom naredbom tome zakonu broj 48.602 od 8. oktobra 1892., koji su proglašeni u zborniku zakona i naredaba valjanih za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju godine 1892. komad XX. Broj 71. Prema ovime stupio je na snagu taj zakon 1. novembra 1892., što je važno radi prosuđivanja raznih pravnih odnošaja.

Razdoblje od 1945. do 1990.
To je razdoblje druge Jugoslavije (DFJ, FNRJ i SFRJ), razdoblje u kojem je donešeno niz zakona iz područja vodnoga prava, te slijede promjene u samoj organizaciji vodnoga gospo- darstva. Prvi propis kojim se uređuje način organiziranja u vodnom gospodarstvu bila je Opća uredba o vodnim zajednicama iz 1952. godine. U svibnju 1945. godine na području tada- šnje NR Hrvatske zatečene su četiri vodne zadruge:

  • Vodna zadruga za regulaciju Vuke u Osijeku,
  • Biđ-Bosutska vodna zadruga u Vinkovcima,
  • Vodna zadruga Jelas u Slavonskom Brodu,
  • Vodna zadruga Crnac u Novoj Gradiški

Razdoblje od 1991. do 2009. godine
Radikalne promjene u organiziranju vodnoga gospodarstva nastaju na osnovi Zakona o vodama, koji se počeo primjenjivati od 1. 1. 1991. godine. Ukidaju se i prestaju djelovati sve samoupravne vodoprivredne interesne zajed- nice, a njihova prava, obveze i sredstva preuzimaju javna vodoprivredna poduzeća (JVP). Na državnoj razini organizira se JVP Hrvatska vodoprivreda, a za obavljanje vodnogospodarskih poslova na slivnim područjima organiziraju se JVP za slivna područja. Na vodnom području sliva Save organizira se trinaest JVP za slivna područja, među kojima se nalazi i onaj sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Zakonom o vodama, koji je stupio na snagu u siječnju 1996. godine, usklađuje se vodno zakonodavstvo s Ustavom Republike Hrvatske. U novom zakonu vode se pravno statuiraju kao opće dobro na kojem nitko nema pravo vlasništva, površinske vode definiraju kao državne i lokalne vode, što je značajno za upravljanje vodama.

Javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja bila su dužna u roku određenom Zakonom o vodama organizirati se kao društva kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Sva javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja, osim onih koja su prestala djelovati po sili Zakona, organizirala su se kao trgovačka društva (d.o.o.), među kojima se nalazila i BRODSKA POSAVINA iz Slavonskog Broda. Zakonom o vodama iz 2005. godine definirano je za daljnje razdoblje vodno zakonodavstvo. U izradi je bio novi Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, koji će u nadolazećem razdoblju definirati pravno područje djelovanja u vodnom gospodarstvu na prostoru Republike Hrvatske. Time je završeno stotinu i pedeset godina dugoga razdoblja u specifičnoj organizaciji vodnoga gospodarstva na ovim prostorima u eonskom skoku od vodnih zadruga, vodnih zajednica pa sve do javnih vodoprivrednih poduzeća za određena slivna područja. Tako je osnovano novo trgovačko društvo- »Brodska Posavina« d.d. iz Slavonskoga Broda ,u prosincu 1997. Godine, kao  naslijeđe dugogodišnjeg rada niza generacija hidrotehničara koji od daleke 1919. godine djeluju i stvaraju na ovim prostorima Slavonske Posavine.

Brodska Posavina d.d, može stručno i brzo odgovoriti na sve specifične zahtjeve vre- mena u kojem živimo s osnovnom porukom kako smo dio naslijeđa promišljene koncepcije uređenja vodnog režima, jer je voda osnovni preduvjet života, opstanka jedne tradicije, naroda i njegove gospodarske moći.