Profil tvrtke

organizacijska shema

 

Trenutno u Brodskoj Posavini d.d. ima 153 zaposlenika koji prema stručno-kvalifikacijskoj strukturi odgovaraju potrebama i poslovima tehničke prirode (područja graditeljstva, geodezije, kemije, strojarstva, ekonomije). prijeko potrebne za funkcioniranje gradilišta, projektiranja, rješavanja kompletne problematike s Investitorima.  U godinama rada Brodska Posavina, d.d.- okupila je skupinu stručnjaka i radnika koji danas mogu kvalitetno sudjelovati u razvoju i kreiranju, razradi i izvođenju poslova iz domene vodnogospodarske djelatnosti, koje je plod dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog obavljanja specifičnih poslova.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu – BRODSKA POSAVINA d.d.,  utvrđena je organizacija i pojedinačni organizacijski oblici sa sadržajem rada, načinom i koordinacijom rada.

Društvo svoje poslovanje organizira u osnovnim organizacijskim oblicima – Sektorima, unutarnjim oblicima – službama, te grupama izvršitelja. Iz priložene sheme vidljiva je osnovna podjela na:

 • Tehnički sektor
 • Zajedničke službe,

TEHNIČKI SEKTOR

preko Građevinske operative, Tehničke pripreme rada, Mehanizacije , Projektnog odjela i Laboratorija, obavlja osnovnu djelatnost tvrtke:

 • izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata
 • vodne građevine za melioracijsku odvodnju, tehnički radovi provođenja obrane od poplave, vađenje šljunka i pijeska,
 • cestovni prijevoz robe, prijevoz unutrašnjim plovnim putovima, prekrcaj tereta u riječnim lukama, djelatnosti na unutrašnjim plovnim putovima,
 • tehničko ispitivanje i analiza površinskih i otpadnih voda – laboratorij, izvođenje radova,
 • projektiranje , geodezija i  nadzor,
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, vodogradnja i niskogradnja.

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

koje čine Službu općih, pravnih i kadrovskih poslova i Službu financijsko-računovodstvenih poslova su drugi važan sektor u organizacijskoj shemi poslova.

 • Služba financijsko-računovodstvenih poslova obavlja poslove preko Odjela nabave i skladišta, Odjela računovodstvenih poslova i Odjela financijskih poslova.
 • Odjel računovodstenih poslova obavlja financijsko- računovodstvene poslove, poslove materijalnog knjigovodstva, obračun plaća i kadrovske poslove. Sudjeluje u izradi svih financijskih programa i analiza poslovanja tvrtke.
 • Odjel nabave i skladišta obavlja poslove zaprimanja i izdavanja, te kontrolu i evidentiranje materijala i roba temeljem narudžbi Odjela operativa i Sektora građevinske mehanizacije i servisa.

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

svojim aktivnostima  služba prati poslovanje u financijsko-računovodstvenom smislu. Naplata potraživanja za izvedene radove , plaćanje obveza za isporučena dobra, obračun i isplata plaća , knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena te izrada financijsko-računovodstvenih izvješća temeljni su zadaci ove službe.

Sve te poslove obavlja sedam djelatnika organiziranih u dvije službe i to :

 • financijska operativa ,
 • knjigovodstvena služba

čijim radom koordinira rukovoditelj službe.

Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova obavlja pravne  poslove, opće, kadrovske i administrativne poslove. U grupi pravnih  poslova obavljaju se poslovi: davanje pravnih uputa, mišljenja i tumačenja, pripreme sjednica organa upravljanja te sastav i provedbe odluka sa istih, sudjelovanje u izradbi općih akata, zastupanje Društva pred sudovima i organima uprave. U grupi općih, kadrovskih i administrativnih poslova obavljaju se svi administrativno-korespondentski poslovi priprema materijala za organe upravljanja kada se odlučuje o pravima i dužnostima radnika, rad sa strankama, vođenje evidencija iz oblasti rada, kadrovski poslovi, poslovi iz područja zdravstvenog položaja radnika, invalidnosti radnika socijalne strukture radnika te opći poslovi u vezi s Upravnom zgradom.

Organizacija rada i izvršavanje poslova i radnih zadataka u svim organizacijskim oblicima obavlja se u svemu prema Organizacijskom obliku s rukovodećim mjestima i osnovnim izvršiteljima

kvalifikacijska struktura

 

pregled prihoda i rashoda

 

Kvalifikacijska struktura:

 

 • VSS – 11
 • VŠS –  8
 • SSS – 28
 • NSS –   1
 • VKV – 2
 • KV – 57
 • PKV – 43
 • NKV –  3

Ukupno: 153

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OPĆI PODACI:

Naziv: Brodska Posavina d.d. za vodnogospodarsku djelatnost

Sudski registar u Slavonskom Brodu

Broj upisa 050022275

Temeljni kapital: 13.416.800,00 kn ;

33.542 dionice nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Član uprave: Ivan Ćosić

Predsjednik nadzornog odbora: Mato Klaić

IBAN: HR8023400091100013515

OIB: 10430829428

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::