Projektni odjel

Projektni odjel obavlja poslove izrade projektne, tehničke dokumentacije, stručnog nadzora građenja i geodetske poslove.

U svom osnovnom sastavu jedinica za izradu tehničke dokumentacije sastoji se od grupe projektanata i grupe geodetskih stručnjaka.

Pri matematičkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju postavke i metode matematičke statistike, teorije pogrešaka i računa izjednačenja.

Prikupljeni podaci dalje se obrađuju i postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava. Poduzeće

Brodska posavina d.d. bavi se nekim od grana geodezije od kojih su najkorištenije: praktična geodezija, upravljanje prostornim informacijama, satelitska geodezija i hidrografska izmjera.

Projektiranje i nadzor
Grupa projektanata (hidrotehnički stručnjaka) izrađuje Idejne, Glavne (prateće elaborate) i Izvedbene projekte te tehničku dokumentaciju. Na osnovu snimljenih i zatečenih geodetskih podloga, projektiraju hidrotehničke građevine i objekte niskogradnje:

• regulacijske i zaštitne građevine (nasipi, obaloutvrde, pera i dr.)
• složenije hidrotehničke građevine (retencije, akumulacije, vodne stube, brzotoci i dr.)
• umjetna korita vodotoka, građevine za zaštitu od erozije i bujica
• hidrološko-hidrauličke obrade slivova i vodotoka
• pločasti i cijevni propusti te mostovi
• vodne građevine za melioracijsku odvodnju
• kanalizacije naselja
• elaborati za eksplotaciju šljunka i pijeska
• ishođenje posebnih uvjeta te lokacijskih i građevinskih dozvola
• građevinski i projektantski nadzor


Geodezija
U svom osnovnom sastavu jedinica za izradu tehničke dokumentacije ima grupu geodetskih stručnjaka koji se bave ovim poslovima:

• snimanje situacije i izrada posebnih geodetskih podloga
• geodetski poslovi u graditeljstvu
• iskolčenje građevina, kontrola i nadzor
• snimanje vodnih tokova (rijeka, jezera i dr.)
• kontrola deformacija (stabilnosti) hidrotehnički objekta (brana, nasipa)
• izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
• izrada parcelacijskih i drugih geodetsko srodnih elaborata katastra nekretnina
• izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
• poslovi stručnog nadzora
• izrada geodetskih elaborata za rješavanje imovinsko-pravnih poslova

 

Projektni odjel