Tehnički odjel

Društvo svoje poslovanje organizira u osnovnim organizacijskim oblicima – sektorima, unutarnjim oblicima – službama, te grupama izvršitelja i to kroz Tehnički sektor i Zajedničke službe.

Društvo svoje poslovanje organizira u osnovnim organizacijskim oblicima – sektorima, unutarnjim oblicima – službama, te grupama izvršitelja i to kroz Tehnički sektor i Zajedničke službe.

Tehnički sektor BRODSKE POSAVINE d.d. preko Građevinske operative, Tehničke pripreme rada, Mehanizacije i Projektnog odjela obavlja osnovnu djelatnost tvrtke:

• izgradnja i održavanje hidrotehničkih objekata,
• izgradnja i održavanje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, izgradnju i rekonstrukciju
• komunalne infrastrukture, tehničke radove provođenja obrane od poplave, vađenje šljunka i pijeska,
• cestovni prijevoz robe, prijevoz unutrašnjim plovnim putovima, djelatnosti na unutrašnjim
• plovnim putovima,
• projektiranje, geodezija i nadzor, te
• izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, vodogradnja i niskogradnja.

Zajedničke službe čine Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova i Služba financijsko računovodstvenih poslova koje su drugi važan dio sektora u organizacionoj shemi poslova tvrtke. Razina organiziranosti i rezultati tvrtke jamstvo su daljnjeg razvoja i postavljenih ciljeva koji se čine ostvarivima. Rezultati poslovanja ne postižu se preko noći niti su posljedica slučajnih događanja. Oni su rezultat stalnog, predanog i kvalitetnog rada svih zaposlenika i vodstva tvrtke na izvedenim radovima na prostoru brodske Posavine i šire.


Građevinska operativa obavlja poslove na području:

  • vodnog gospodarstva (održavanje slivnog područja, obrana od poplava, održavanje plovnog puta…)
  • hidrotehnike (izgradnja nasipa, obaloutvrda, vodnih građevina..) 
  • niskogradnje (izgradnja vodovodne, kanalizacije i plinske mreže, bušenje ispod prometnica, vodotoka…)

 BRODSKA POSAVINA d.d. za vodnogospodarsku djelatnost može stručno i brzo odgovoriti na sve specifične zahtjeve vremena u kojem živimo s osnovnom porukom kako smo dio naslijeđa promišljene koncepcije uređenja vodnog režima. jer je voda osnovni preduvjet života, opstanka jedne tradicije, naroda i njegove gospodarske moći.

Tehnički odjel